جستجوی عناوین ویدیو ها
13 ویدیو

آموزش ثبت اسناد حسابداری به روش نئوفیت (Neophyte) برای کاربران مبتدی که از حسابداری چیزی نمیدانند و نمیخواهند بدانند ولی میخواهند از نرم افزار آرتا استفاده کنند

ثبت سندحسابداری درمحیط نئوفیت آرتا- مثال پنجم- پرداخت نقدی از صندوق به طلبکاران