جستجوی عناوین ویدیو ها
13 ویدیو

آموزش ثبت اسناد حسابداری به روش نئوفیت (Neophyte) برای کاربران مبتدی که از حسابداری چیزی نمیدانند و نمیخواهند بدانند ولی میخواهند از نرم افزار آرتا استفاده کنند

نحوه ثبت سند درمحیط نئوفیت آرتا-مثال دهم- برداشت شخصی از صندوق توسط خودم یا شرکا